ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี
การทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 21 ธันวาคม 2563 25 ธันวาคม 2563 อาคารอเนกประสงค์ วัดปทุมวารี ม.1 ต.เตราะบอน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 20 20
2 21 มิถุนายน 2564 25 มิถุนายน 2564 อาคารอเนกประสงค์ ม.12 ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 20 20