ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา
งานควิลท์ด้วยมือ 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 11 มกราคม 2564 15 มกราคม 2564 โรงเรียนผู้สูงอายุรักษ์สุขภาพน้ำน้อย ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 20 20