ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา
การทำของที่ระลึกจากผ้าพื้นเมือง 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 15 กุมภาพันธ์ 2564 19 กุมภาพันธ์ 2564 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 20 20