ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร
5 ส. เพื่อการปรับปรุงการทำงาน 12 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
3 26 กรกฎาคม 2564 27 กรกฎาคม 2564 บริษัท ท๊อปแลนด์คอนกรีต จำกัด 20 20