ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี
การจัดการการผลิตแบบลีน 12 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 23 กันยายน 2564 24 กันยายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี 20 20