ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การสานเสื่อกระจูด 30 ชั่วโมง8080
2การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ 30 ชั่วโมง2020
รวม 100100