ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำขนมไทย 30 ชั่วโมง2020
2การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 18 ชั่วโมง2020
3การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 18 ชั่วโมง4040
4การทำผ้าบาติก 18 ชั่วโมง2020
รวม 100100