ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อปรับปรุงคุณภาพการผลิต 12 ชั่วโมง2121
2การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ 6 ชั่วโมง8686
3การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 12 ชั่วโมง2020
4เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง4141
รวม 168168