ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 30 ชั่วโมง6261
2การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ 30 ชั่วโมง4040
รวม 102101