ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การมัดย้อม 18 ชั่วโมง4040
2การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ 18 ชั่วโมง4040
3การจักสานตะกร้าด้วยเชือกพลาสติก 18 ชั่วโมง2020
รวม 100100