ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง4141
2การแปรรูปอาหารและถนอมอาหาร(การทำปลาส้ม) 12 ชั่วโมง2020
3การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ 6 ชั่วโมง6565
4ดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 12 ชั่วโมง2121
รวม 147147