ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำขันหมากอิสลาม 18 ชั่วโมง2525
2การทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย 18 ชั่วโมง3333
3การทำผลิตภัณฑ์จักสาน 18 ชั่วโมง2525
4การตัดเย็บชุดพื้นเมือง 30 ชั่วโมง1817
5การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า 18 ชั่วโมง1515
รวม 116115