ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง2019
2การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ 6 ชั่วโมง8181
3การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 12 ชั่วโมง2020
4การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 12 ชั่วโมง2020
5เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง4037
6ความสูญเปล่า 7 ประการ 12 ชั่วโมง2020
รวม 201197