ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การผูกผ้าในงานพิธี 18 ชั่วโมง2020
2การทำขนมไทย 18 ชั่วโมง2020
3การทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 18 ชั่วโมง4646
4การทำผ้ามัดย้อม 18 ชั่วโมง2020
รวม 106106