ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การจัดการพลังงานสำหรับโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ 12 ชั่วโมง2020
2การประหยัดพลังงานสำหรับกิจการขนส่ง 12 ชั่วโมง2020
3เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง4340
4การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ 6 ชั่วโมง5454
รวม 137134