ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง2727
2การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ 6 ชั่วโมง7070
3การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ 12 ชั่วโมง2727
4การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องด้วยเทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ 12 ชั่วโมง3030
5เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง5656
6การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องด้วยเทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ 12 ชั่วโมง2727
รวม 237237