ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อการสร้างร้านค้าออนไลน์ 30 ชั่วโมง2020
2การตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น 30 ชั่วโมง4040
3การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ 30 ชั่วโมง2020
4การทำของที่ระลึกจากผ้าพื้นเมือง 30 ชั่วโมง2020
รวม 100100