ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคนิคการติดตั้งเครื่องปรับอากาศในบ้าน และการพาณิชย์ขนาดเล็ก 12 ชั่วโมง2019
2การเพิ่มผลิตภาพพด้วยการปรับปรุงงาน 12 ชั่วโมง2020
3การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ 6 ชั่วโมง7070
4เทคนิคงานบริการเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก (งานตรวจเช็ค ล้างแอร์) 12 ชั่วโมง2020
5เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง4040
รวม 170169