ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ 30 ชั่วโมง2020
2การประกอบอาหารว่าง 30 ชั่วโมง2020
3การขายสินค้าออนไลน์ 18 ชั่วโมง2020
4การทำผ้าบาติก 18 ชั่วโมง2315
5การแปรรูปและการถนอมอาหาร 30 ชั่วโมง2015
รวม 10390