ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำผ้าบาติก 30 ชั่วโมง2020
2การทำแบบตัดและเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ 30 ชั่วโมง2020
3การทำผ้ามัดย้อม 30 ชั่วโมง2020
4การทำขนมและอาหารว่าง 30 ชั่วโมง2020
รวม 8080