ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ 6 ชั่วโมง104104
2เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง4141
3กระบวนแก้ไขปัญหาเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานและลดความสูญเสียในวงจรการผลิต 12 ชั่วโมง4040
รวม 185185