ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การประกอบอาหารว่างและขนมเพื่อประกอบอาชีพ 18 ชั่วโมง6060
2ความรู้เบื้องต้นในการใชังานอินเตอร์เน็ต 18 ชั่วโมง2020
3การแปรรูปและถนอมอาหาร 18 ชั่วโมง2020
รวม 100100