ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การปั้นกระถางปูนซีเมนต์ 18 ชั่วโมง2020
2การทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรแปรรูป 18 ชั่วโมง6767
3การทำเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ และอาหารว่าง 18 ชั่วโมง00
4การขายสินค้าออนไลน์ 18 ชั่วโมง1313
รวม 100100