ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การปักผ้าเบื้องต้น 18 ชั่วโมง8279
2การต่อเรือพื้นบ้านจำลอง 18 ชั่วโมง2020
รวม 10299