ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ 6 ชั่วโมง5048
2เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง4040
3การลดการสูญเปล่าในกระบวนการเบิกจ่ายสินค้าคงคลัง 12 ชั่วโมง4040
รวม 130128