ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำขนมไทย 18 ชั่วโมง4035
2ศิลปะประดิษฐ์จากเครื่องหนัง 18 ชั่วโมง4141
3การทำศิลปะประดิษฐ์ 18 ชั่วโมง2019
รวม 10195