ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1Kaizen เพื่อการปรับปรุงงาน 12 ชั่วโมง2020
2การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ 6 ชั่วโมง7070
3เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง4040
4มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 12 ชั่วโมง2020
รวม 150150