ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ 30 ชั่วโมง120120
2การทำชุดรับแขกด้วยปูนซีเมนต์ 30 ชั่วโมง00
3การทำลูกประคบสมุนไพร 30 ชั่วโมง2020
4การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 18 ชั่วโมง4036
5การแปรรูปอาหาร 30 ชั่วโมง2020
รวม 200196