ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตเสาไฟฟ้า 12 ชั่วโมง2020
2เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง4040
3กลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ 12 ชั่วโมง2020
4การทำผลิตภัณฑ์จากขยะโพลิเมอร์ 12 ชั่วโมง2020
5การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ 6 ชั่วโมง8282
6เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง2020
รวม 202202