ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำขนมไทย 30 ชั่วโมง2020
2เทคนิคการนวดไทย 30 ชั่วโมง2020
3การทำผ้ามัดย้อม 30 ชั่วโมง2020
4การประดิษฐ์ดอกไม้จากดินหอม 30 ชั่วโมง2020
5การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 30 ชั่วโมง8080
รวม 160160