ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง4040
2การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ 6 ชั่วโมง5050
3เทคนิคการบำรุงรักษารถบรรทุกเพื่อเพิ่มผลิตภาพในการทำงาน 12 ชั่วโมง4343
4เทคนิคการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงกระบวนการผลิต 12 ชั่วโมง2020
รวม 153153