ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การประกอบอาหารไทยเพื่อการจำหน่าย 30 ชั่วโมง2121
2การทำผลิตภัณฑ์ชุดโต๊ะปูนปั้นไม้เทียมแบบสี่เหลี่ยม 18 ชั่วโมง4040
3การชงกาแฟ และเครื่องดื่ม 18 ชั่วโมง2418
4การทำขนมไทยพื้นบ้าน 30 ชั่วโมง2020
5การแปรรูปอาหารจากผลผลิตทางการเกษตร 30 ชั่วโมง00
รวม 10599