ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 12 ชั่วโมง2020
2การเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิตอล 12 ชั่วโมง2020
3การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ 6 ชั่วโมง7070
4เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง6565
5การจัดการด้านคุณภาพในพื้นที่การผลิต 12 ชั่วโมง2020
รวม 195195