ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก 30 ชั่วโมง4040
2การพัฒนาผลิตภัณฑ์การเย็บผ้าห่ม 30 ชั่วโมง2020
3การทำกระเป๋าสานจากเส้นพลาสติก 18 ชั่วโมง2222
4การทำเปลญวน 18 ชั่วโมง2626
รวม 108108