ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง2020
2การใช้และบำรุงรักษารถโฟร์คลิฟท์ 12 ชั่วโมง2020
3การออกแบบลวดลายผ้าทออิงวัฒนธรรมท้องถิ่น 12 ชั่วโมง2020
4การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ 6 ชั่วโมง7070
5ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม 12 ชั่วโมง2013
6เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง4039
รวม 190182