ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำไม้กวาดก้านมะพร้าวและดอกหญ้า 18 ชั่วโมง2020
2นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชม. 150 ชั่วโมง33
3การทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 18 ชั่วโมง2020
4การทำน้ำพริกแปรรูป 18 ชั่วโมง2020
5เทคนิคการนวดเพื่อสุขภาพ 40 ชั่วโมง66
6การทำเครื่องจักสานจากไม้ไผ่ 18 ชั่วโมง2020
7การทำเครื่องเรือนโครงไม้จริง 30 ชั่วโมง1414
รวม 103103