ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การปูกระเบื้องเคลือบ 30 ชั่วโมง4040
2การทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากผ้า 30 ชั่วโมง2020
3การทำผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง งานเย็บด้วยมือ 30 ชั่วโมง2020
4การประดิษฐ์วัสดุธรรมชาติในงานพิธี 30 ชั่วโมง2020
รวม 100100