ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง2323
2การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ 6 ชั่วโมง6464
3การส่งเสริมธุรกิจด้วยระบบ Social Network 12 ชั่วโมง2323
รวม 110110