ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเดินสายไฟฟ้าประจำชุมชน 30 ชั่วโมง2020
2การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 30 ชั่วโมง6060
3ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน 30 ชั่วโมง2020
รวม 100100