ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำกระเป๋าผ้า 30 ชั่วโมง2020
2การทำน้ำพริก 30 ชั่วโมง4040
3การทำขนมไทย 30 ชั่วโมง2020
4การแปรรูปและถนอมอาหาร 30 ชั่วโมง2020
รวม 100100