ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การใช้ Social Network บนโลกออนไลน์ 30 ชั่วโมง2020
2การจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ 30 ชั่วโมง2221
3การทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 18 ชั่วโมง2020
4การทำผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 30 ชั่วโมง2323
5การจักสานเส้นพลาสติก 18 ชั่วโมง3528
รวม 120112