ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การควบคุมคุณภาพและไคเซ็น 12 ชั่วโมง2525
2เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง2020
3การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ 6 ชั่วโมง7061
4การใช้โปรแกรมทางสถิติเพื่อการควบคุมคุณภาพ 12 ชั่วโมง2020
5เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง4643
6การทำผลิตภัณฑ์แชมพูจากโปรตีนไหมและการตลาดออนไลน์ 12 ชั่วโมง2020
รวม 201189