ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก 18 ชั่วโมง2020
2การสานตะกร้าเชือกร่ม 30 ชั่วโมง4040
3การทำของที่ระลึก 18 ชั่วโมง2020
4การทำปูนปั้นม้านั่งไม้เทียม 30 ชั่วโมง2020
5การทำดอกไม้ประดิษฐ์ 18 ชั่วโมง2020
รวม 120120