ประจำวันที่ 15 เมษายน 2564

แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การตัดเย็บเสื้อและกางเกง 30 ชั่วโมง2020
2การซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 ชั่วโมง2020