ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การประดิษฐ์ตุง โคมไฟ ล้านนา 18 ชั่วโมง2020
2การทำบายศรีด้วยวัสดุธรรมชาติ 18 ชั่วโมง2020
3การท่องเที่ยววิถีไทยในชุมชนสำหรับผู้สูงอายุ 18 ชั่วโมง140140
4การทำน้ำยาอเนกประสงค์ 18 ชั่วโมง2020
รวม 200200