ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การปั้นกระถางปูนซีเมนต์ 30 ชั่วโมง2020
2การแต่งผมบุรุษ (ระดับต้น) 30 ชั่วโมง2020
3การทำผลิตภัณฑ์จักสานจากเส้นใยสังเคราะห์ 30 ชั่วโมง2020
4การประดิษฐ์ของชำร่วยและตกแต่ง 30 ชั่วโมง2020
5การซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 ชั่วโมง2019
6การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 30 ชั่วโมง00
7การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากดอกหญ้า 30 ชั่วโมง6060
8การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 ชั่วโมง2020
9การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ 30 ชั่วโมง2020
10การจัดดอกไม้แห้งในเชิงพาณิชย์ 30 ชั่วโมง2020
11การทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 30 ชั่วโมง00
รวม 220219