ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ 6 ชั่วโมง5050
2เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง2424
3การพัฒนากระบวนการผลิตด้วยมาตรฐานการทำงาน 12 ชั่วโมง2121
รวม 9595