ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อจำหน่ายและการสร้างตราสินค้า 18 ชั่วโมง2020
2การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า 30 ชั่วโมง2020
3การทำเครื่องจักสานจากไม้ไผ่ 30 ชั่วโมง2020
4การปักผ้าด้วยมือและการออกแบบผลิตภัณฑ์จากงานผ้าปัก 30 ชั่วโมง2020
5เทคนิคการทำสีเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 18 ชั่วโมง2020
รวม 100100