ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า 12 ชั่วโมง2424
2การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ 6 ชั่วโมง6868
3เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง3030
รวม 122122