ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำศิลปะประดิษฐ์ 30 ชั่วโมง2020
2การขายสินค้าออนไลน์แบบมืออาชีพ 18 ชั่วโมง2020
3การทำดอกไม้ประดิษฐ์ 18 ชั่วโมง2020
4การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 30 ชั่วโมง2020
5การทำกระเป๋าผ้าปักด้วยมือ 30 ชั่วโมง2020
รวม 100100